ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﯿﺰری ﺑﺎ ﺗﻮان ۲۰۰۰ وات اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل دو ﻫﻨﺪﭘﯿﺲ Alex: 755nm و Diode: 810nm را دارد.وﯾﮋﮔﯽ ﻃﻮل ﻣﻮج اﻟﮑﺲ ۷۵۵ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ: ﻣﻮﺛﺮ روی ﭘﻮﺳﺖﻫﺎی روﺷﻦوﯾﮋﮔﯽ ﻃﻮل ﻣﻮج داﯾﻮد ۸۱۰ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ: ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎر روی ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﯿﭗ ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻮ را داراﺳﺖ.*ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮﻫﺎی ﻧﺎزک و روﺷﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﺟﻠﺴﺎت آﺧﺮ

? امتیازات ویژه دستگاهﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺮ دو روش ﻋﻤﻠﮑﺮدی (اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ) و ﻗﺪرت ﺗﮑﺮار ﺑﺎﻻی ﭘﺎﻟﺲ (Repetition Rate) و ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺑﺎﻻ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه (usp)، اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را در ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎزار ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖSPOT 10X9ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ spot 90 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﯽﺗﻮان روی ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺪن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﺮد. ﻫﻨﺪﭘﯿﺲ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻟﯿﺰر ﺑﻪ ﺻﻮرت Square Pulse را دارد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﭘﺎﻟﺲ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و اﻓﺖ اﻧﺮژی ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖCRYSTAL FREEZECrystal Freeze در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻦ Cooling در ﺳﺮ ﻫﻨﺪﭘﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس درد ﻃﯽ اﻧﺠﺎم درﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد.اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﻣﺎی کریستال ﺳﺮ ﻫﻨﺪﭘﯿﺲ در ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ۵ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد صرف‌نظر از اینکه دستگاه چه مدت کار کرده یا دمای محیط چه مقدار باشدElysion ﺑﺮای ﮐﺎر روی اﻧﻮاع ﺗﯿﭗ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺛﺮ را از اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻی ﻣﻮ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻴﻳﻦ ﻣﻮ وﺟﻮد دارد، ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.