کاربرد هاى بالینی

  • درمان چین و چروک های عمقی پوست
  • درمان منافذ باز پوست
  • درمان افتادگی پوست
  • درمان ضایعات پیگمانته
  • درمان آکنه
  • رفع انواع اسکارهای پوستی

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی Micro Needle Radio Frequency  ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺮﯾﺐ در اﭘﯿﺪرم و درد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺰﺋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﺳﻮزن‌ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ ﺑﺎ روﮐﺶ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ درم ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺛﺮی از اﻧﺮژی Radio Frequency  را ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی، ﺳﺘﻮن‌ﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ازاﻟﯿﺎف ﮐﻼژن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ اﻓﺰﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﻣﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ درد ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. در اﯾﻦ روشﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ در اﭘﯿﺪرم، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ.

– درمان سریع با عمق نفوذ قابل تنظیم از ۰٫۱mm تا ۴٫۰mm با فواصل ۰٫۱mm (40 عمق مختلف)

– عدم ایجاد عوارض جانبی مانند زخم، سوختگی و پیگمانتاسیون

– امکان درمان همزمان با سایر سیستم‌ها به علت عدم آسیب به اپیدرم

– درمان بدون درد و دوره بهبودی سریع

– هزینه مصرفی (Needle Tip) فوق‌العاده مناسب

– مجهز به میکروموتور جهت ارائه هر دو حالت عملکرد اتوماتیک و دستی ‎